บริการ

what we do?

We bring solutions to make life easier

เพื่อให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง บริษัทฯ มีการให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยสัญญาให้บริการบำรุงรักษาจะมีอายุประมาณ 1 – 5 ปี ซึ่งรวมถึงการบริการซ่อมแซมเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ชำรุด ณ จุดติดตั้งโดยบริการนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักคือ

งานบำรุงรักษาตามรอบระยะเวลาที่ได้มีการตกลงกันไว้ในสัญญา
งานบำรุงรักษาเมื่อเกิดเหตุเสีย
การรับประกันสินค้า

Maintenance Service Packages

บริษัทฯ สามารถให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างความ มั่นใจในกรทำงานของระบบทั้งในขณะทำงานตามสภาพปกติ และเมื่อหลังจากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ รวมทั้งบริษัทฯ มีทีมวิศวกรสำหรับให้บริการเข้าไปนั่งทำงานประจำที่บริษัทลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ มีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรม และมีใบรับรองความสามารถในการให้บริการ (Certified) จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และตอบโจทย์ลูกค้าอย่างตรงจุด ซึ่งบริษัทฯ มีการให้บริการ 2 รูปแบบคือ

นอกจากนี้บริษัทฯ มีให้บริการส่งพนักงานไปนั่งประจำอยู่ที่ Site งานของลูกค้าเพื่อให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบตามสัญญาที่ตกลงกันกับลูกค้า เพื่อให้สามารถให้บริการและแก้ปัญหาได้ทันที

สำหรับงานบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ จะประกอบด้วยงานเดินสายสัญญาณ (Cabling Service) และงานให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขที่บริษัทลูกค้า (Onsite Service) ตามวันเวลา และสถานที่ที่ได้ตกลงกับลูกค้า และเรียกชำระเงินเป็นรายครั้งที่ให้บริการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ เนื่องจากบริษัทฯ มองว่าธุรกิจฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความมั่นคงแล้ว จึงมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ และเล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ว่ามีศักยภาพเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จึงขยายไปยังธุรกิจการให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์

ติดตามเราผ่าน Social Media