ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น

what we do?

We bring solutions to make life easier

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้คำ ปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการนำเสนอโซลูชั่นต่างๆ ที่สำคัญให้กับลูกค้าใน 2 รูปแบบคือ

  1. การจำหน่ายและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะปกติ และ
  2. การจำหน่ายและวางระบบเทคโนโลยี
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เปรียบเสมือนเป็นถนนหรือทางด่วนที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อรองรับให้รถชนิดต่างๆ มาวิ่ง โดยรถชนิดต่างๆ ก็เปรียบเสมือนเป็นข้อมูลของแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ใช้อยู่ในองค์กร ถ้าหากโครงสร้างพื้นฐานถูกออกแบบไว้ไม่ดีตั้งแต่แรกก็อาจจะเกิดปัญหาการจราจรของข้อมูลติดขัดขึ้น

อุปกรณ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย

เนื่องจากระบบเครือข่ายมีผู้ร่วมใช้เป็นจำนวนมาก ดังนนั้นจึงมีทั้งผู้ที่ประสงค์ดีและไม่ประสงค์ดีควบคู่กันไป สิ่งที่พบเห็นกันบ่อยๆ ในระบบเครือข่ายก็คืออาชญากรรมทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลายประเภทด้วยกัน เช่น พวกที่คอยดักจับสัญญาณผู้อื่นโดยการใช้เครื่องมือพิเศษเชื่อมต่อสายเคเบิลแล้วแอบบันทึกสัญญาณ

ระบบศูนย์ข้อมูล

ระบบศูนย์ข้อมูลเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่รวบรวมทรัพยากรของระบบอันได้แก่ เซิฟเวอร์สตอเรจ อุปกรณ์เครือข่าย และระบบสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีความสามารถในการจัดสรรและปรับเปลี่ยนทรัพยากรได้อย่างอัตโนมัติ เพื่อให้บิซิเนสแอปพลิเคชัน (Business Applications)

อุปกรณ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ระบบสื่อสารแบบครบวงจร

ระบบสื่อสารแบบครบวงจรจะทำ หน้าที่รวมการสื่อสารด้าน Voice, Video, Data และ Mobility เข้าไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน

ระบบจัดการและบริหารเครือข่าย

ระบบบริหารและจัดการระบบเครือข่ายจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการควบคุมและเฝ้ามองเครือข่าย มีระบบเตือน เมื่อมีส่วนหนึ่งส่วนใดของเครือข่ายทำงานผิดพลาดหรือเกิดข้อขัดข้อง ทำให้ผู้ดูแลระบบทราบได้ทันทีและเข้าไปทำการแก้ไขได้รวดเร็ว หน้าที่หลักของระบบบริหารและจัดการระบบเครือข่าย

ระบบการเชื่อมต่อสื่อสารแบบไร้สาย

ระบบการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายจะมีรูปแบบในการสื่อสารโดยใช้การส่งคลื่นความถี่วิทยุในย่านวิทยุ (Radio Frequency) ในการรับและส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องผ่านอากาศ, สามารถส่งผ่านกำแพง, เพดานหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โดยปราศจากความต้องการของการเดินสาย

Cisco gold partner logo
paloalto logo
netapp logo
symantec logo
vmware logo
fortinet logo

how it works?

We Organize Our Products & Solutions

ติดตามเราผ่าน Social Media