Data Center ระบบศูนย์ข้อมูล

บริษัทฯ ให้คำปรึกษำ ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจัดจำ หน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบศูนย์ข้อมูล

ความต้องการของลูกค้า

Define the problem

ระบบศูนย์ข้อมูลเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่รวบรวมทรัพยากรของระบบอันได้แก่ เซิร์ฟเวอร์สตอเรจ อุปกรณ์เครือข่าย และระบบสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีความสามารถในการจัดสรรและปรับเปลี่ยนทรัพยากรได้อย่างอัตโนมัติ เพื่อให้บิซิเนสแอปพลิเคชัน (Business Applications) สามารถให้บริการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีความปลอดภัย อีกทั้งต้องสามารถรองรับปริมาณข้อมูล เซิร์ฟเวอร์สตอเรจ และการเชื่อมต่อต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาและเป็นไปอย่างรวดเร็วขององค์กรและบริษัทต่างๆ บริษัทฯ จึงมีการให้บริการโซลูชั่นต่างๆ ดังต่อไปนี้

Server (เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย)

คือเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ทำ หน้าที่ให้บริการแก่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นลูกข่ายในระบบเครือข่าย

Data Storage (เครื่องบันทึกข้อมูล)

คือระบบการจัดเก็บข้อมูลของศูนย์ข้อมูล ซึ่งระบบจัดเก็บ ข้อมูลที่ดีจะช่วยเก็บรักษาข้อมูลและช่วยดึงข้อมูลกลับมาใช้อย่างรวดเร็ว

Backup Software (ซอฟต์แวร์สำหรับสำรองข้อมูล)

คือโปรแกรมที่ช่วยสำรองข้อมูลซึ่งในกรณีที่ข้อมูลเกิดความเสียหายก็สามารถดึงข้อมูลที่สำรองไว้มาใช้ได้

WAN Optimization (การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายแบบ WAN)

เป็นอุปกรณ์หรือระบบที่ทำหน้าที่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายแบบ WAN ซึ่งจะช่วยประหยัด Bandwidth ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล

Generating ideas for design

บริษัทฯ ได้รับการไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบและอุปกรณ์สนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับระบบศูนย์ข้อมูล ซึ่งแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจได้แก่ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ อิงค์ (Cisco), บริษัท เน็ตแอพ อิงค์ (NetApp) และ บริษัท วีเอ็มแวร์ อิงค์ (VMware)

Data Switch

อุปกรณ์กระจายสัญญาณที่ถูกออกแบบมาให้มีสมรรถะสูง รองรับการขยายตัวของระบบได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถทำงานบนสภาวะแวดล้อมแบบ Virtualization ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) ภายในศูนย์ข้อมูลเดียวกันหรือต่างกันทั้งหมด และการเชื่อมต่อบริการต่างๆ จากภายในศูนย์ข้อมูลออกไปยังผู้ใช้งานรวมทั้งยังสามารถทำการปรับแต่งใช้งานตามความต้องการด้วยรูปแบบ Software-defined Network

Servers - Unified Computing

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่สร้างขึ้นมาโดยรวมความสามารถด้านการ ประมวลผลเน็ตเวิร์ก ระบบจัดเก็บข้อมูลและ Virtualization เข้าไว้ด้วยกันพร้อมระบบการจัดการประสิทธิภาพสูงแบบเบ็ดเสร็จ

Data Storage System

ระบบจัดเก็บข้อมูลและสำรองข้อมูล รวมถึงซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการข้อมูล ทำให้สะดวกในการบริหารจัดการข้อมูล

Data Center and Cloud Infrastructure

ซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในการสร้าง Virtual Machine (VM) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน

Server

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย