เติมเต็ม วิสัยทัศน์ Hybrid Cloud ของคุณด้วย Cisco

เติมเต็ม วิสัยทัศน์ Hybrid Cloud ของคุณด้วย Cisco

การช่วยให้ธุรกิจของคุณโยกย้ายไปยังคลาวด์ และจัดการสภาพแวดล้อมมัลติ-คลาวด์ของคุณ เพื่อรับประโยชน์เพิ่มเติมจากแอปพลิเคชัน และ ข้อมูลของคุณเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลัง กลยุทธ์คลาวด์ของเรา

เติมเต็ม วิสัยทัศน์ Hybrid Cloud ของคุณด้วย Cisco

ความซับซ้อนของคลาวด์อยู่ที่นี่แล้ว

เติมเต็ม วิสัยทัศน์ Hybrid Cloud ของคุณด้วย Cisco
Source: IDC CloudPulse 1Q19, July 2019

การทำงานร่วมกันเราสามารถช่วยคุณได้:

สร้างรากฐานสำหรับกลยุทธ์ Hybrid Cloud ของคุณ

โครงสร้างพื้นฐาน Hybrid Cloud จะช่วยรองรับธุรกิจของคุณในอนาคต ตรงตามความต้องการ ของนวัตกรรมซอฟต์แวร์และบริการ และผลักดันธุรกิจของคุณไปข้างหน้า

เติมเต็ม วิสัยทัศน์ Hybrid Cloud ของคุณด้วย Cisco
เพิ่มประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐาน
และลดต้นทุนของ
คุณ
มอบประสบการณ์
แอพพลิเคชั่นที่
เหนือกว่า ส าหรับ
ผู้บริโภคของคุณ
จัดการโครงสร้าง
พื้นฐานของคุณได้ทุก
ที่ด้วยซอฟต์แวร์เป็น
บริการ

มอบประสบการณ์ผู้ใช้ระดับโลก

ผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณด้วย ต้องการสิ่งที่ดี ที่สุด เราจะช่วยคุณส่งมอบ:
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
แอปพลิเคชันได้รับ
ทรัพยากรที่จาเป็น
ส าหรับประสิทธิภาพ
สูงสุดเสมอ
ปรับใช้ในศูนย์ข้อมูล
และที่ตาแหน่งขอบของ
คุณด้วยสเกลขนาด
ใหญ่
ใช้การวิเคราะห์โดยใช้
AI เพื่อรับข้อมูลเชิงลึก
ที่นาไปปฏิบัติได้สาหรับ
การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง และการ
หลีกเลี่ยงปัญหา

เพิ่มประสิทธิภาพคลาวด์ของคุณ และควบคุมต้นทุน

การเพิ่มบริการ และทรัพยากบนระบบคลาวด์ หมายถึงการจัดการที่เพิ่มมากขึ้น เราทาให้ง่ายต่อการ รักษาข้อตกลงระดับการบริการและควบคุมต้นทุน
ลดความซับซ้อนใน
การจัดการวงจรชีวิต
ของแอปพลิเคชันมัล
ติคลาวด์ เวิร์กโฟลว์
และโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มหรือลดขนาด
ปริมาณงาน ที่เก็บ
ข้อมูล และฐานข้อมูล
บนคลาวด์โดยอัตโนมัติ
แบบเรียลไทม์
สร้างแบบจ าลอง
สถานการณ์สมมติ
อย่างรวดเร็ว เพื่อ
คาดการณ์ความ
ต้องการก าลังการผลิต

แอพ ผู้ใช้ และข้อมูลที่ปลอดภัยทั่วทั้งระบบคลาวด์ของคุณ

เมื่อมีคลาวด์จานวนมาก พื้นที่การโจมตีของคุณจะใหญ่ขึ้น และอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เรามีความ คุ้มครองให้คุณ
ปกป้องทุกการเข้าถึง
ให้ปลอดภัย ด้วย
Zero-trust
รับรองการมองเห็น
กิจกรรมบนคลาวด์
ทั้งหมดได้อย่างเต็มที่
ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด
เสริมความปลอดภัย
โดยไม่มีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน
ของผู้ใช้

ทำให้สภาพแวดล้อม Hybrid Cloud ของคุณ ทำงานได้อย่างราบรื่นด้วย Cisco

เราจะช่วยคุณเปลี่ยนความซับซ้อนของมัลติคลาวด์ ให้เป็นโอกาสในการมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่เป็น นวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันบางส่วนของเราด้านล่าง

รับรองประสิทธิภาพ ของแอพพลิเคชั่น

91% ลดเวลาหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผนไว้ 50% วงจรการพัฒนาเร็วขึ้น ด้วยโครงสร้าง พื้นฐานไฮเปอร์คอนเวิร์จของ Cisco, Cisco HyperFlex™

ปฏิวัติการจัดการวงจร ชีวิต ทุกที

แพลตฟอร์มการจัดการบนคลาวด์ของ Cisco Intersight™ เพิ่มการใช้ทรัพยากร ขึ้น 20-30% และรับประกันประสิทธิภาพ และต้นทนุ ของแอปที่เหมาะสมที่สุด

เชื่อมโยงแอปพลิเคชนั และ โครงสร้างพื้นฐานของคุณ

ทอดสะพานเรียลไทม์ระหว่างประสิทธิภาพของ แอปพลิเคชันและการทำงานของโครงสร้าง พื้นฐานด้ยย Cisco
Intersight Workload Optimizer®

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cisco Cloud Solutions

© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม