เคล็ดลับสำหรับการเติบโตขององค์กรในการเลือกไฟร์วอลล์ ​

The Practical Solution Public Company Limited l TPS Thailand บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น

เคล็ดลับสำหรับการเติบโตขององค์กรในการเลือกไฟร์วอลล์

เริ่มมองไฟร์วอลล์ในมุมมองใหม่ และหยุดความวุ่นวาย

เคล็ดลับที่ 1

หยุดซื้อ
ไฟร์วอลล์

"เริ่มต้นลงทุนในการติดตั้งระบบไฟร์วอลล์ (Firewall) แทนการใช้วิธีการเดิม"
เคล็ดลับสำหรับการเติบโตของ องค์กรในการเลือกไฟร์วอลล์

ดังนั้น… คุณกำลังมองหาไฟร์วอลล์ที่มีความซับซ้อนน้อยลง และไม่มีอุปสรรคในการใช้งานใช่ไหม?

ถ้าใช่ คุณควรเข้าใจวิสัยทัศน์ด้านความปลอดภัยที่ไม่เหมือนใครของเรา และแนวคิดเฉพาะทางในการทำไฟร์วอลล์

เมื่อก่อน ไฟร์วอลล์เป็นเพียงอุปกรณ์เท่านั้น แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปอย่างมาก ควบคุมและมองเห็นได้อย่างเรียบง่าย

ทุกที่ที่คุณต้องการ – นั่นคือการทำไฟร์วอลล์

เคล็ดลับสำหรับการเติบโตของ องค์กรในการเลือก ไฟร์วอลล์

จินตนำกำรว่ำคุณจะได้รับกำรรักษำควำมปลอดภัยที่มีประสิทธิภำพ ประหยัดเวลำ เงินได้โดยไม่ว่ำกำรเดินทำงของคุณใน
ด้ำนควำมปลอดภัยจะนำคุณไปที่ไหนก็ตำม นั่นเพรำะว่ำคุณจะได้มีนโยบำยกำรรักษำควำมปลอดภัยที่เหมือนกัน กำรบันทึก
เหตุกำรณ์และกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงที่เปน็ แบบอัตโนมัติในสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ คุณจะเตรียมพร้อมเพรียงเพรำะว่ำเรำ
ให้บริกำรกำรรักษำควำมปลอดภัยด้วยอุปกรณ์เสมือนจริง ในรูปแบบเสมือนจริง เรำยังมีกำรให้บริกำรไฟร์วอลล์ที่ให้บริกำร
ผ่ำนคลำวด์ (SASE) และกำรควบคุมแอปพลิเคชันและโหลดกำรทำงำน คุณจะพร้อมที่จะปกปอ้ งข้อมูลของคุณได้
ตลอดเวลำ

เราเรียกวิสัยทัศน์ของเราที่ยืดหยุ่น และครอบคลุมทั้งภาพรวมสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าเป็นอนาคตของการ รักษาความปลอดภัยของไฟร์วอลล์ โดยเราได้เป็นผู้นำในการใช้งานไฟร์วอลล์ เป็นผู้นำใน Gartner Magic Quadrant สำหรับ Network

Firewall โดยเราลงทุนอย่างมากในการทำให้การจัดการไฟร์วอลล์ง่ายขึ้นในหลายปีที่ผ่านมา คุณจะพบงานควบคุมการเข้าถึงอย่างเป็นประจำ และการจำกัดความเสี่ยงอย่างรวดเร็วที่ง่ายขึ้นมากกว่าเดิม นอกจากนี้ ไม่เหมือนกับโซลูชั่นที่แข่งขัน ไฟร์วอลล์ของเราสามารถรักษา ประสิทธิภาพได้ในเงื่อนไขจริง ๆ แม้ว่าฟังก์ชันการป้องกันการเข้าถึงที่ล่วงละเมิดจะเปิดใช้งานอยู่ด้วย

 ก่อนที่จะพิจารณาการจัดการไฟร์วอลล์ (firewall) การป้องกัน อันตราย (threat defense) ความเร็วในการส่งข้อมูล (throughput) ความหนาแน่นของพอร์ต (port density) ความพร้อมสำหรับคลาวด์ (cloud-readiness) การสนับสนุน จากผู้ผลิต (vendor support) และต้นทุน โปรดพิจารณา คำแนะนำที่ตรงกันข้ามของเรา: หยุด. หยุดกำรซื้อไฟร์วอลล์ หยุดการซื้อ EDR สำหรับอุปกรณ์ปลายทาง หยุดการซื้อ VPN หยุดการซื้อ sandboxing ก่อนอื่น หยุดความบ้าในการซื้อแบบ point solutions ซึ่งไม่สามารถรวมและเพิ่มประสิทธิภาพของ การรักษาความปลอดภัยของคุณได้ ก่อนที่คุณจะซื้อไฟร์วอลล์ ครั้งต่อไป ให้กำหนดวิธีที่องค์ประกอบของสแต็กความปลอดภัยของคุณควรทำงานร่วมกัน ถ้าคุณมีคำถาม Cisco และพาร์ท เนอร์ที่ได้รับอนุญาตของเราพร้อมช่วยเหลือคุณ!

คุณกำลังช่วยองค์กรของคุณเติบโตและต้องปกป้องมัน ดังนั้นหลีกเลี่ยงการติดตามต้นทุน และความซับซ้อนในการวางแผนความ ปลอดภัยโดยใช้แนวทางแบบ open platform แทนการวางแผนโดยใช้ single point solution ต่อหนึ่งๆ โดยเราไม่ได้แนะนำให้คุณถอด และแทนที่ระบบรักษาความปลอดภัยทั้งหมดเมื่อคุณอัปเกรดไฟร์วอลล์ และเราไม่ได้พูดถึงว่าเครื่องมือรักษาความปลอดภัยของคุณต้องเป็น Cisco แต่เมื่อคุณวางแผน คุณจะเข้าใจได้ว่าวิสัยทัศน์ไฟร์วอลล์ของเราและ open platform approach ที่ไม่ซ้ำกันจะช่วยให้คุณสามารถดำเนินการได้มากกว่านี้ด้วยความน้อยกว่าเพราะเราได้ดูแลการผสมผสานระหว่างเซนเซอร์ endpoint,network และ workload แล้ว

เคล็ดลับที่ 2

ใช้ประโยชน์จำก Cisco SecureX

แพลตฟอร์มความปลอดภัยแบบเปิดของคุณ

การเปิด Firewall เปน็ สิ่งที่สำคัญใน Cisco SecureX™ ซึ่งเป็น แพลตฟอร์มเปิดสำหรับการรักษาความปลอดภัยของ Cisco®Secure Firewall ทุกรุ่น โดย SecureX™ รวมการใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยจาก Cisco และบริษัทภายนอกเข้าด้วยกันซึ่งทำให้การดูแลรักษาความปลอดภัยง่ายขึ้น และช่วยลดเวลาในการบริหารจัดการ ตัวอย่างเช่น โดยอิงตามภาระการทำงาน SecureX สามารถสร้าง Firewall แบบเสมือนได้โดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ VPN ระยะไกลตามความต้องการ และยังสามารถทำการตรวจสอบและจัดการงานที่เกี่ยวข้องในองค์กรได้อัตโนมัติด้วย SecureX อีกด้วย

แพลตฟอร์ม SecureX ช่วยเสริมสร้างการป้องกันความมั่นคงขององค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมันสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากทั่วทั้งองค์กรและเครือข่ายเซนเซอร์ของเราทั่วโลก โดยมีการเพิ่มคุณค่าของข้อมูลด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงของ Cisco Talos ผลลัพธ์ที่ได้จาก SecureX และ Talos คือเครื่องมือด้านความปลอดภัยของคุณจะถูกนำมารวมกัน ปรับตั้งค่า และอัปเดทโดยอัตโนมัติตลอดวัน

เคล็ดลับสำหรับการเติบโตของ องค์กรในการเลือก ไฟร์วอลล์

เคล็ดลับที่ 2

ลดความซับซ้อนในกำรจัดการ

กฎของกลุ่มความปลอดภัยของ VPC ใน AWS
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เหนื่อยจากการอัปเดตไฟร์วอลล์ด้วยมือ? หรือจัดการนโยบายข้ามไฟร์วอลล์ที่ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้? หวังว่าคุณจะมี “ปุ่มไฟร์วอลล์ที่ง่าย” ประหยัดเวลาในการบริหารจัดการไฟร์วอลล์ และใช้เวลามากขึ้นกับผลการดำเนินธุรกิจ โปรแกรม Cisco Defense Orchestrator (CDO) นำเสนอ SecureX platform ให้มากยิ่งขึ้น ประหยัดเวลาในการบริหารจัดการไฟร์วอลล์หลายวันด้วยการระบุการซ้อนทับ และการชนของนโยบายความปลอดภัยที่มีปัญหาอัตโนมัติ นอกจากนี้ CDO ยังอัปเดตเฟิร์มแวร์ไฟร์วอลล์ทุกตัวด้วยการกดปุ่มเดียว CDO จัดการทั้งหมดไม่ว่าคุณจะใช้ ASA, Firepower, Meraki, หรือผสมผสานระหว่างทั้งสาม มันยังจัดการกฎกลุ่มความปลอดภัยของ AWS® VPC อีกด้วย

CDO สามารถรวมการบันทึกข้อมูลจากทั่วองค์กรของคุณได้ด้วยความสามารถของเราในการสร้าง Data Lake ครับ

ทำตำมขั้นตอนต่อไป:

คำแนะนำการเลือกไฟร์วอลล์
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม