ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

บริษัทฯ ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจัดจำ หน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

ความต้องการของลูกค้า

Define the problem

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เปรียบเสมือนเป็นถนนหรือทางด่วนที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อรองรับให้รถชนิดต่างๆ มาวิ่ง โดยรถชนิดต่างๆ ก็เปรียบเสมือนเป็นข้อมูลของแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ใช้อยู่ในองค์กร ถ้าหากโครงสร้างพื้นฐานถูกออกแบบไว้ไม่ดีตั้งแต่แรกก็อาจจะเกิดปัญหาการจราจรของข้อมูลติดขัดขึ้น หรืออาจจะมีข้อจำกัดต่างๆ ที่ทำให้การขยายโครงสร้างพื้นฐานขาดประสิทธิภาพ

เครือข่ายหลัก (Network Backbone)

เครือข่ายหลักเป็นระบบเครือข่ายในการส่งสัญญาณที่เป็นเส้นทางหลัก มีความเร็วสูง และมีความเสถียรต่อการส่งข้อมูล ทำให้การสูญเสียของสัญญาณที่วิ่งผ่านในระยะไกลมีน้อย และหากเกิดปัญหาในการส่ง ข้อมูลก็จะมีเส้นทางสำรองในการส่งข้อมูลไว้เรียบร้อย เครือข่ายหลักถือเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของทุกองค์กรตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากในปัจจุบันทุกองค์กรต้องใช้ข้อมูลและแอปพลิเคชันต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ

เครือข่ายระยะไกล (WAN Network)

เครือข่ายระยะไกล (WAN ย่อมาจาก Wide Area Network) คือเครือข่ายที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างสำนักงานหรือสาขา โดยครอบคลุมพื้นที่ระดับจังหวัด ระดับประเทศ สำหรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายที่มี ระยะทางไกล ดังนั้น ระบบเครือข่ายระยะไกลจะถูกใช้ในองค์กรที่มีสาขาในต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ เพื่อให้แต่ละสาขาสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้

ระบบสายสัญญาณ (Cabling System)

ระบบสายสัญญาณ เป็นตัวกลางที่ใช้สำหรับการรับ-ส่ง แลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งภายในหรือระหว่างหน่วยงาน ซึ่งได้แก่สายทองแดง (UTP Copper) สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ซึ่งการใช้สายสัญญาณแบบต่างๆ จะมีผลต่อการรับส่งสัญญาณที่ความเร็วแตกต่างกัน ในปัจจุบันสายใยแก้วนำแสงสามารถส่งข้อมูลได้เร็วกว่ำ 100 Gbps

generating ideas for design

บริษัทฯ ได้รับกำรไว้วางใจจากบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ อิงค์ (“Cisco Systems: Cisco”) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชำญทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พื้นฐานซึ่งแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจระดับ Gold Certified Partner อย่างเป็นทางการ

Network Switch

เป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย เพื่อเชื่อมต่อระบบ Computer Network ภายในองค์กร

Router

เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่างสำนักงาน และสาขาผ่านวงจรเช่า เช่น Lease Line, MPLS, Internet เป็นต้น

Software Defined Network

คือระบบบริหารจัดการเครือข่ายที่ใช้ซอฟต์แวร์ ทำหน้าที่จัดการ (Configuration) และควบคุมการทำงานของระบบเครือข่ายได้อย่างอัตโนมัติ

Software Define WAN

เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเครือข่าย สามารถยกระดับ SDN ให้มี ประสิทธิภาพบริการผ่านทาง MPLS แม้กระทั่ง LTE และ Broadband ช่วยในการดูแล ควบคุมอุปกรณ์การเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่ายขององค์กร รวมทั้งสาขา และ Data Centers ที่อยู่ห่างจากกัน