บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับบริษัท

Leading the Information Technology Solutions Provider: ITP

บริษัท TPS เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำ กัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2547 ด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้วเริ่มแรกจำ นวน 1 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Solutions Provider: ITP) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับระดับโลก เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการในธุรกิจของลูกค้าทุกระดับ ตั้งแต่กิจการขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ทั้งบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบภายหลังการขาย และให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ

บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner) กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ทั้งจากบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ อิงค์ (“Cisco Systems: Cisco”), บริษัท เน็ตแอพ อิงค์ (NetApp), บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค อิงค์ (Palo Alto Networks), บริษัท ไซแมนเทค คอร์ปอเรชั่น (Symantec), บริษัท วีเอ็มแวร์ อิงค์ (VMware) และบริษัท ฟอร์ติเน็ต อิงค์ (Fortinet) และได้รับการปรับระดับพันธมิตรทางธุรกิจเป็น Gold Certified Partner จำก Cisc

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 40 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100 ล้านบาท เป็น 140 ล้านบาท นอกจากนี้ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เสนอขายหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำ นวน 80,000,000 หุ้นที่ราคาหุ้นละ 2.50 บาท ทำให้บริษัทฯ มีทุนเรียกชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 140 ล้านบาท

Cisco gold partner logo
paloalto logo
netapp logo
symantec logo
vmware logo
fortinet logo
วิสัยทัศน์

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำเสนอโซลูชั่นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มีการบริการที่เป็นเลิศและตรงต่อเวลาพร้อมทั้งทีมงานที่มีความเชี่ยวชำญ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ และบรรลุเป้าหมายในธุรกิจของลูกค้าเสมือนเป็นหุ้นส่วนขององค์กร

พันธกิจ

เป็นผู้นำด้านการส่งมอบโซลูชั่นและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย สามารถตอบสนองทุกความต้องการในธุรกิจของลูกค้าระดับต่างๆ ตั้งแต่บุคคลทั่วไป องค์กร ไปจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในด้านสินค้าและบริการอย่างสูงสุด

เป้าหมาย

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการสร้างรายได้และอัตรากำ ไรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยการสร้างฐานลูกค้าใหม่ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันพร้อมทั้งสร้างธุรกิจใหม่

meet the team

คณะกรรมการและผู้บริหาร

0 +
glorious years
100 +
happy clients
300 +
projects complete
0 +
team advisor
บริษัท TPS ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บริษัท TPS ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ประเภทธุรกิจ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจโดยแบ่งประเภทธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการนำเสนอโซลูชั่นต่างๆ ที่สำคัญให้กับลูกค้าซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังต่อไปนี้

  1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Computer Network Infrastructure)
  2. ระบบการเชื่อมต่อสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless LAN)
  3. ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Network Security)
  4. ระบบสื่อสารแบบครบวงจร (Unified Communication)
  5. ระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center Solution)
  6. ระบบจัดการและบริหารเครือข่าย (Network Management System)

บริษัทฯ มีลูกค้าทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัทชั้นนำระดับโลก ได้แก่ Cisco, NetApp, Palo Alto Networks, Symantec, VMware และ Fortinet เป็นต้น โดย

บริษัทฯ มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท Cisco เป็นหลัก ซึ่ง Cisco เป็นผู้นำระดับโลกด้านอุปกรณ์และ Softwareเกี่ยวกับ Data Networking ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของบริษัทฯ โดยในอดีตที่ผ่านมาโครงการที่บริษัทฯ ได้รับผิดชอบตั้งแต่โครงการขนาดเล็ก ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หลักแสนบาท ไปจนถึงโครงการขนาดกลางซึ่งมีมูลค่าหลักร้อยล้านบาทรวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ไว้คอยให้คำปรึกษาระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและการประยุกต์ใช้งานทำงด้านคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น ระบบเครือข่าย ขนาด Server และ Storage รวมถึงฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น Oracle, DB2 และ SQL ซึ่งบริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับประกาศนียบัตรขั้นสูงสุดของ Cisco หรือ CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert) ทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ลูกค้า

บริษัทฯ ให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องโดย

บริการนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักคือ

(1) งานบำรุงรักษาตามรอบระยะเวลาที่ได้มีการตกลงกันไว้ในสัญญา (Preventive Maintenance)

(2) งานบำรุงรักษาเมื่อเกิดเหตุเสีย (Collective Maintenance)

(3) การรับประกันสินค้า (Warranty)

งานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ของบริษัทฯ จะประกอบด้วยงานเดินสายสัญญาณ (Cabling Service) และงานให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขที่บริษัทลูกค้า (Onsite Service) ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ได้ตกลงกับลูกค้าและเรียกชำระเงินเป็นรายครั้งที่ให้บริการ และงานให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร