solve business challenge

" PASSION TO YOUR SUCCESS "

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TPS”)

Leading the Information Technology Solutions Provider: ITP

The Practical Solution Public Company Limited ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Solutions Provider: ITP) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับระดับโลก เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการในธุรกิจของลูกค้ำทุกระดับ ตั้งแต่กิจการขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ทั้งบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบภายหลังการขาย และให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ

1

ทำไมถึงเลือก TPS

กว่า 16 ปีที่เราให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ มีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมายาวนาน รวมทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของลูกค้า จึงสามารถให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มลูกค้าทุกระดับ ด้วยการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเข้าไปช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการในการปฏิบัติงานต่างๆ ในธุรกิจของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า

Cisco gold partner logo
paloalto logo
netapp logo
symantec logo
vmware logo
fortinet logo

บริการของเรา

เราให้บริการไอทีที่ครอบคลุมและหลากหลาย

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

ระบบสื่อสารแบบครบวงจร

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบสื่อสารแบบครบวงจร

ระบบการเชื่อมต่อสื่อสารแบบไร้สาย

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ เชื่อมต่อสื่อสารแบบไร้สาย

ระบบศูนย์ข้อมูล

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบศูนย์ข้อมูล หรือ Data Center

ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย

ระบบจัดการและบริหารเครือข่าย

ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการและบริหารเครือข่าย

Career Opportunities

Apply Now For Success

วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

ผู้นำเสนอโซลูชั่นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำเสนอโซลูชั่นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มีการบริการที่เป็นเลิศและตรงต่อเวลาพร้อมทั้งทีมงานที่มีความเชี่ยวชำญ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการและบรรลุเป้าหมายในธุรกิจของลูกค้าเสมือนเป็นหุ้นส่วนขององค์กร

เป็นผู้นำด้านการส่งมอบโซลูชั่นและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยสามารถตอบสนองทุกความต้องการในธุรกิจของลูกค้าระดับต่างๆ ตั้งแต่บุคคลทั่วไป องค์กร ไปจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในด้านสินค้าและบริการอย่างสูงสุด

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการสร้างรายได้และอัตรากำไรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยการสร้างฐานลูกค้าใหม่ และนำ เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันพร้อมทั้งสร้างธุรกิจใหม่

meet the team

คณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางการค้า สถาบันทางการเงิน ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ได้ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัท จนทำให้บริษัทได้สร้างผลประกอบการที่ดีในปีที่ผ่านมา และยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไปด้วยการสนับสนุนของท่านทั้งหลายในอนาคตสืบไป

นายอโนชา วงศ์รุ่งโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท TPS The Practical Solution Public Company Limited l TPS Thailand
นายอโนชา วงศ์รุ่งโรจน์​
ประธานกรรมการบริษัท​
นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร กรรมการบริษัท TPS
นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร
กรรมการบริษัท
นายเมธี วิธวาศิริ กรรมการบริษัท TPS
นายเมธี วิธวาศิริ
กรรมการบริษัท
นางจรัญญา กิจเกษตรสถาพร
กรรมการบริษัท
นางสาวอุมาพร เส้งสุย กรรมการบริษัท TPS
นางสาวอุมาพร เส้งสุย
กรรมการบริษัท
นางรัชนี พัฒนเลิศพันธ์ กรรมการบริษัท TPS
นางรัชนี พัฒนเลิศพันธ์
กรรมการบริษัท
นายวุฒิชัย ชาติอิศรานุวัฒน์
กรรมการบริษัท

Posts & Shares

lets talk

ติดต่อเรา