ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์


IP Infrastucture

IP Infrastucture

ในปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถือเป็นหัวใจหลักสำหรับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสำหรับการเชื่อมโยงระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน ทางบริษัทฯ ได้มองเห็นความสำคัญ จึงได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ที่มีอยู่ตลอดเวลา บริษัทมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในอุปกรณ์ระบบเครือข่าย หลากหลายเทคโนโลยี และโซลูชั่นต่างๆ ได้แก่

  • Network Backbone – 10Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Layer 2/3
  • WAN Network (Branch offices) – Lease Line, Framerelay, MPLS, MetroLAN, ATM, ADSL, ISDN, Dial-up
  • Datacenter
  • Routing Protocol – BGP, EIGRP, OSPF, RIP
  • Cabling System